Trimestrial, semestrial si anual se depun diferite declaratii.

Beneficile contabilitatii in CLOUD

Flexibilitate maxima. Gestionati facturile ,chitantele si nir-uri-le dvs. Oricand prin acces de la distanta folosind mai multe dispozitive.
Flexibilitate maxima.
Gestionati facturile ,chitantele si NIR-urile dvs. oricand prin acces de la distanta, folosind mai multe dispozitive.
Update de software. Munca in cloud te asigura ca ai intotdeauna cele mai recente caracteristici.
Update de software.
Munca in cloud te asigura ca ai intotdeauna cele mai recente versiuni si update-uri.
Compatibilitate perfecta. Poti sa reiei munca de unde ai ramas cu cele mai recente date pe toate dispozitivele.
Compatibilitate perfecta.
Poti sa reiei munca de unde ai ramas cu cele mai recente date pe toate dispozitivele.
Poti lucra in timp real. Tu si noi putem lucrua din acelasi set de date.
Poti lucra in timp real.
Tu si noi putem lucra cu acelasi set de date.
Backup automat. Pastreaza in siguranta datele.
Backup automat.
Pastreaza in siguranta datele.
Nivel de securitate crescut. Toate datele transferate on-line sunt criptate cu criptare SSL 256 biti.
Nivel de securitate crescut.
Toate datele transferate on-line sunt criptate cu criptare SSL 256 biti.

Declaratia privind impozitul pe profit formular 101
Raportari contabile semestriale si anuale (bilant, cont de profit si pierderi si anexe)
Declaratia 394.

 

Declaratia privind impozitul pe profit formular 101

Declarația privind impozitul pe profit se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depun declarația anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depun declarația privind impozitul pe profit inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II "Impozitul pe profit" din același act normativ.

În cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul mai multor sedii permanente în România, sediul permanent desemnat în România calculează, declară și plătește impozitul pe profit, pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparțin aceleiași persoane juridice străine.

Declarația se depune și de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau art. 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere următoarele:

- se bifează rubrica "Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 225 și art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", și se completează statul de rezidență, în rubrica prevăzută în acest scop;

- declarația se depune pe perioada termenului de prescripție și va fi însoțită de certificatul/certificatele de rezidență fiscală în care se menționează faptul că persoana juridică a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, respectiv într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri în anul obținerii venitului și în anul exercitării opțiunii privind regularizarea impozitului în România;

- în vederea identificării plăților anticipate se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reținerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziții de plată valutare externe etc.).

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul până la data depunerii situațiilor financiare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să depună declarația privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b)alin. (16) și (17), care depun declarația anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil.

În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop.

Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

NOTĂ:

Persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează în mod corespunzător rândurile secțiunii B "Date privind impozitul pe profit".

 

Raportari contabile semestriale si anuale (bilant, cont de profit si pierderi si anexe)

 

 Evoluţia nevoilor de informare a determinat
dezvoltarea sistemului informaţional economic. Produsele
informaţionale economice au un caracter documentar
impus de procesul de sintetizare şi generalizare a
informaţiilor. Situaţiile financiare anuale ocupă un loc
important în cadrul documentelor contabile de sinteză. Ele
fac parte din Raportul anual care se întocmeşte la sfârşitul
exerciţiului iar în structura lor se integrează secţiuni care
alcătuiesc un tot unitar. Cele mai importante secţiuni sunt: Bilanţ, Cont de profit şi
pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de trezorerie,
Note explicative. Lucrările de elaborare a Situaţiilor financiare se clasifică în lucrări
pregătitoare (preliminare) şi lucrări de întocmire propriu-zisă a secţiunilor care
alcătuiesc setul de formulare specifice.

Balanţa conturilor înainte de inventariere
La sfârşitul exerciţiului se verifică dacă toate evenimentele şi tranzacţiile au
fost înregistrate în contabilitate. În acest fel se procedează la aducerea la zi a tuturor
înregistrărilor din contabilitate. Caracterul real al Situaţiilor financiare depinde de
reflectarea corectă şi completă în contabilitate a tuturor operaţiilor economice
desfăşurate. Corecta întocmire presupune verificarea corelaţiei dintre evidenţa
contabilă şi cea operativă, dintre evidenţa cronologică şi sistematică, dintre conturile
sintetice şi analitice dezvoltătoare. În cazul apariţiei unor necon- cordanţe, ele se
corectează în această etapă. Informaţiile necesare întocmirii Situ- aţiilor financiare
anuale se preiau din Balanţa de verificare (balanţa conturilor), care face legătura între
contabilitatea curentă şi documentele de sinteză

 

Cine depune declaratia 394?

Declaratia 394 se completeaza si se depune de catre:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile in Romania pentru care persoana obligata la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal.

Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila in Romania pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.

Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare", indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA. De asemenea, in declaratie se inscriu, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile in Romania, urmatoarele informatii:

- baza impozabila si TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;
- valoarea totala a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) si (21) din Codul fiscal, indiferent daca au/nu au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului;
- valoarea totala a documentelor emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care nu exista obligatia emiterii unei facturi si nici a bonului fiscal;

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal, care realizeaza achizitii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrarii/prestarii este in Romania conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizitiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) si (6) si art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

 

Ai o itrebare?

Iata cateva intrebari frecvente care va pot ajuta.Exista o perioada minima de contract?
Nu. Nu exista nicio perioada minima de contract sau „colaborare”, dar trebuie sa anuntati 1 luna daca doriti sa plecati. Cu toate acestea, pentru ca noi sa va finalizam bilantul de sfarsit de an si declaratiile fiscale, va rugam sa solicitati sa fiti clientul nostru timp de un an.


Voi putea sa-mi contactez contabilul?

Dupa inscrierea la Expert Consult Banner , vi se vor oferi detalii despre cum sa contactati contabilul.
Preturile noastre sunt cu taxa fixa, astfel incat sa fit sigur ca nu vor aparea facturi suplimentare atat timp cat utilizati serviciul in mod echitabil.
Puteti lua legatura cu Contabilul dvs. intr-o varietate de moduri,

  • E-mail
  • Telefon
  • Wath Tap
  • Chat

Cum se calculeaza oferta mea?
Pretul se bazeaza pe tipul de afacere, orice lucrare suplimentara necesara in afara pachetului dvs. de baza. Se comisioneaza in urma unei negocieri..

Esti interesat?
Obtineti o oferta pentru serviciile noastre lunare sau ca pachet unic.

 

Recomandare

"Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite profesiei sale."

Charles J.C. Lyall

 

"Experienta m-a invatat cateva lucruri. Primul este acela de a-mi asculta instinctul, indiferent de cat de bine suna ceva pe hartie. Al doilea este ca in general esti mai castigat daca ramai alaturi de ceea ce cunosti, iar al treilea lucru este ca uneori, cele mai bune investitii sunt cele pe care nu le faci."

Donald Trump